lt  |  en
Naujienos
Įgyvendinamas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“

2020 m. gruodžio 30 d. tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0006 „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas yra skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 įgyvendinamą priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 439 762,51 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 338 617,13Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 101 145,38 Eur. Papildomai projekto įgyvendinimui numatyta 24 657,73 Eur iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto asignavimų.
Projekto tikslas - sukurti Raseinių rajono savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.
Raseinių rajone trūksta bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, todėl Projekto metu numatoma sukurti šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą. Projekto lėšomis numatoma plėtoti bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą įkuriant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia pastate, adresu Liepų g. 2, Gabšiai, Raseinių r., kuriuose bus apgyvendinta 10 tikslinės grupės asmenų.
Taip pat šiuo projektu numatoma įkurti 10 vietų socialines dirbtuves, kuriose užimtumo paslaugos būtų teikiamos projekto lėšomis įkurtuose grupinio gyvenimo namuose gyvenantiems asmenims ir kitiems Raseinių rajono savivaldybės gyventojams, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią ir kuriems nustatytas tokių paslaugų poreikis (numatomas lankytojų skaičius – 12). Projekto lėšomis numatoma suremontuoti patalpas, adresu Kalnų g. 15A, Raseiniai. Numatomas socialinių dirbtuvių vykdomos veiklos pobūdis – aplinkos (kapų, privačių valdų) priežiūros ir tvarkymo paslaugos, tekstilės gaminių (maišelių, pagalvėlių, sėdmaišių ir kt.) ir reprezentacinių prekių kūrimas. Visa Projekto lėšomis kuriama infrastruktūra bus aprūpinta reikiamais baldais ir įranga. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmenims su proto ir/ar psichikos negalia ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas, padidės tikslinės grupės asmenų savarankiškumas, pagerės jų emocinė būklė, bus sukuriama pridėtinė vertė visam regionui dėl tikslinės grupės ir (arba) jų artimųjų dalyvavimo darbo rinkoje.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2022 m. gruodžio mėn.